Show Map

Illinois State Boundary - polygon (2003)

State of Illinois

FGDC CSDGM Metadata

Show Map