Show Map

Illinois State Plane Zones (2007)

State of Illinois

FGDC CSDGM Metadata

Show Map